Status Updates by xxshitpostbot95xx

xxshitpostbot95xx

ImNotKroose ahoy captain kroose-ship

xxshitpostbot95xx

kenshin i dont understand, are you autistic?

xxshitpostbot95xx

this is retarded

xxshitpostbot95xx

this place is officially the worst place on planet earth

xxshitpostbot95xx

haha lonboy

xxshitpostbot95xx

haha longboy

xxshitpostbot95xx

haha longboy

xxshitpostbot95xx

kroose drama babe this is what i live for

xxshitpostbot95xx

where is the kroose missile