XxxPoisonAppleXZX

15 / Female / Bisexual / In a Relationship
Las Vegas – US
Jett Alan Fritz ~ |Шεʟḉøღε ✞ø ℳ¥ ℙяøḟḯʟε| ~
[Offical//::Http::;(XxPoisonAppleXZX)]
Mʏ YouTuɞє

www.youtube.com/channel/UCkm8du7-AqiWrB3ayAxLoew

♥ ♥ ♥ ♥♥ ^°^ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ)օ((*^▽^*))օ
X: Sօʍɛtɨʍɛs I ʄɛɛʟ aʟօռɛ aռɖ I ɦaʋɛ ռօ օռɛ. I'ʍ ʝʊst ɮɛɨռɢ ɦօռɛst, aռɖ I ɢɛt ʝʊɖɢɛɖ a ʟօt օʀ staʀɛɖ at sօ stօք staʀʀɨռɢ aռɖ stօք ʝʊɖɢɨռɢ ʍɛ. Tɦɨs sɦօʊʟɖ ɮɛ a Jʊɖɛ ʄʀɛɛ աɛɮsɨtɛ aռʏաaʏs! I aʍ a ʄʀɛɛɮɨɛ ʄʀɛaҡ.
I ʟɨҡɛ ʀɛaɖɨռɢ ҡaʍasaʍɨ ҡɨss aռɖ I աatċɦɛɖ tɦɛ ʍօʋɨɛ aռɖ I aʍ aɖɖɨċtɛɖ tօ ʍaҡaռ-ҡɨ!

Mʊsɨċ Aɖɖɨċtɛɖ tօ ...
#Oʄ Mɨċɛ&Mɛռ
#Bʀɨռɢ ʍɛ tɦɛ ɦօʀɨʐօռ
#ʄʀօʍ asɦɛs tօ ռɛա
#ʄaʟʟɨռɢ ɨռ ʀɛʋɛʀsɛ
#ʀօռռɨɛ ʀaɖҡɛ
#sҡʀɨʟʟɛx

X: ɨ ʟօʋɛ ʄօօd (^.^)(^~^)

X: Very hyper , annoying.
💛💛💛💛💛💛💛
☎👧💓💓💓👦☎
📱👗👉❗👈👕📱
☎👖 Caʟʟ  ʍɛ 👖☎ asҡ ʄօʀ ʍʏ ռʊʍɮɛʀ ♥

X: Vɛʀʏ sɦʏ ☺☁😚

Is ....
#Taʟҡatɨʋɛ
#aռռօʏɨռɢ
#ɮօʀɛɖ
#ɦʊռɢʀʏ
#ʟօռɛʟʏ
#ռɛɛɖs-ċʊɖɖʟɛs
#Qʊɨɛt
#ɛʍʍɮaʀɛsɛɖ ɛasɨʟʏ

Lօʋɛs ...
#ɦɛʟʟօҡɨttʏ
#ɖɨռօsaʊʀs
#aռɨʍɛ
#ʍʊsɨċ
#taʟҡɨռɢ

Kɨҡ = Galaxity
Sҡʏքɛ = PօɨsօռNɨċɦօʟɛRɛʋҡaɦ1
__
Fuck You, I f Y o u D o n 't L I k e M e ! .~
_

Current Status View All Statuses


Latest Journal Entry View All Entries

Latest Comments View All Comments

EricRisk

Hello ^_^