Taylor14X

14 / Female / Straight
Scotland – UK
Snapchat: T.aylordocherty
Instagram:T.aylor_14
Kik: Scottish.Heart