Status Updates by DashxOfxMaryxJane

DashxOfxMaryxJane

Hey guys, I prolly won't use this account much more. Add/ message me on my other one. It's StrawberryxCough

DashxOfxMaryxJane

I'm 100 & you're 0, leave me alone. :3

DashxOfxMaryxJane

I think Depression is the cutest guy I've seen on here. o.e

DashxOfxMaryxJane

F***boy styles are hottest. *~*